Freitag, September 07, 2012

Entlarvung 2 - demascare 2[16. März 1971. Von der Securitate vorbereiteter Text, der während der öffentlichen Entlarvungssitzung von William Totok von einem Offizier der Militäreinheit UM 01356 aus Baia Mare vorgelesen wurde. Bei dieser Gelegenheit erfolgte auch der Ausschluss aus dem VKJ - UTC]

[16 martie 1971. Alocuţiune pregătită de C.I. (Securitate) cu prilejul demascării şi excluderii lui William Totok din U.T.C. Textul a fost citit în faţa UM 01356 din Baia Mare de către un ofiţer]

Tovarăşi[1],
Militarii unităţii noastre sînt mîndri că fac parte din puternicul detaşament al tinerei generaţii a patriei noastre, care aşa cum sublinia tov. N. Ceauşescu la Congresul al IX-lea al U.T.C. "împreună cu întregul popor n-a precupeţit şi nu precupeţeşte nimic pentru traducerea în viaţă a măreţului program elaborat de P.C.R."
Partidul nostru, întreaga societate manifestă o deosebită preocupare faţă de formarea şi educarea tinerei generaţii în spiritul înaltelor idealuri ale socialismului şi comunismului, ale dreptăţii şi egalităţii sociale, ale eticii noii noastre orînduiri. Un loc de seamă în activitatea desfăşurată în acest sens ocupă însuşirea de către tineretul nostru a concepţiei celei mai înaintate despre lume şi viaţă.-
Tineretul patriei noastre creşte în spiritul dragostei faţă de patrie, de partid şi popor, în spiritul principiilor internaţionalismului socialist, al solidarităţii cu tineretul din ţările socialiste, cu tineretul din ţările care se ridică pentru scuturarea jugului dominaţiei străine, pentru independenţă naţională cu mase largi de tineri înaintaţi din toate ţările lumii.-
Rezultatele obţinute de către întregul popor condus de partid pentru făurirea societăţii socialiste multilateral dezvoltate confirmă şi eforturile tineretului din ţara noastră pentru a înfăptui politica partidului ca pe propria sa politică. Edificatoare sînt în acest sens cuvîntările tinerilor participanţi la cel de-al IX-lea Congres U.T.C., exprimîndu-şi în unanimitate dorinţa de a nu precupeţi nici un efort pentru dezvoltarea şi prosperarea României socialiste.-
Este un merit al conducerii partidului nostru pentru efortul făcut în scopul educării tinerei generaţii, asigurînd tuturor condiţiile necesare afirmării şi dezvoltării ei. Sîntem convinşi de faptul că activitatea de educaţie comunistă a tineretului are un caracter complex şi de mare răspundere, la desfăşurarea ei trebuind să-şi aducă aportul şcoala, organismele de informare în masă, presa, radioul, televiziunea, toate instituţiile cultural-artistice şi în mod deosebit organizaţia revoluţionară a tineretului - U.T.C.
Când toate aceste elemente reuşesc să cuprindă în sfera lor de activitate întreaga masă a tineretului, se resimte din plin influenţa educării asupra acestora. Viaţa a dovedit cu prisosinţă că într-un colectiv sănătos, puternic şi opinia faţă de unele neajunsuri este de aceiaşi natură.
Educaţia comunistă a tineretului presupune şi lupta împotriva concepţiilor mistice, retrograde a oricărei influenţe străine ideologiei şi moralei noastre, a oricăror reziduuri aparţinînd fostelor clase exploatatoare.
Tovarăşi,
Complexitatea vieţii moderne, problemele mari pe care le ridică secolul nostru în care omenirea se află împărţită în două sisteme sociale diferite, constituie un complicat cadru de influienţe în mijlocul cărora generaţia tînără trebuie să se manifeste şi să se afirme. Desigur că influienţele nocive, dăunătoare, de tot felul, mai ales din afară, care tind să vicieze personalitatea juvenilă, trebuie să li se interpună acţiunea factorilor meniţi să mobilizeze şi să direcţioneze energia şi entuziasmul tineresc, spre scopurile ce le urmăreşte societatea, trebuie să acţioneze de aşa manieră ca tinerii să înţeleagă măreţia sarcinilor ce le revin – aceea de a se face purtătorii tradiţiilor înaintate ale unui popor care este făuritorul unor înalte valori materiale şi spirituale.
Este evident că în actuala etapă de dezvoltare a societăţii noastre socialiste, manifestările antisociale au un cîmp tot mai redus. Cu toate acestea, pot apare uneori anumite fenomene şi manifestări negative, chiar din partea unor tineri. De aceea, şcoala, familia, organizaţiile de tineret nu trebuie să stea pasivi sau să minimalizeze astfel de tendinţe dăunătoare, care neprevenite la timp, pot conduce spre acţiuni duşmănoase infracţionale. Aceasta pentru că se mai întîlnesc anumiţi tineri nematurizaţi încă intelectual şi politic, care datorită unor influienţe externe, a carenţelor pe care le au în educaţia moral-politică, au unor medii familiale sau anturaje vicioase, a unor tendinţe de trîndăveală şi parazitism, de snobism şi cosmopolitism, se dedau la fapte ce contrastează izbitor cu actele de conduită şi comportament civic conforme cu morala şi etica comunistă în care se încadrează majoritatea covîrşitoare a tineretului nostru.
Faptele reprobabile ale unuia dintre aceştia, care astăzi se găseşte în mijlocul nostru, le vom pune în discuţie urmând să vă formaţi o opinie faţă de o astfel de faptă, opinie pe care am vrea-o necruţătoare faţă de tot ce se dovedeşte periculos şi perimat, astfel ca cel în cauză şi alţii predispuşi la asemenea fapte să tragă concluziile ce se impun.
Aceasta va trebui, în acelaşi timp, să constituie mai mult decît o aluzie şi pentru cei din jurul lui şi pentru organizaţia de tineret din care a făcut parte, care se face vinovată într-o oarecare măsură de faptele săvîrşite de cel asupra căruia trebuia să se răsfrîngă mai eficient acţiunea de cunoaştere, supraveghere şi educaţie.
Se ştie că în ultimul timp a fost înregistrată o intensificare a emisiunilor destinate de postul de radio "Europa Liberă" influienţării duşmănoase a tineretului nostru prin diferite programe şi mai ales prin emisunea "Metronom" susţinută de fugarul trădător de patrie, CORNEL CHIRIAC, prin care se încearcă instigarea ascultătorilor la acte potrivnice politicii partidului şi guvernului nostru.
Din păcate, această emisiune ostilă socialismului, intitulată "Metronom" a găsit ecou şi în rîndul unor tineri printre care este şi utecistul TOTOK WILIAM din unitatea noastră.
Cu acest prilej, cred că ar fi util să spun cîteva cuvinte despre acest Cornel Chiriac de care s-a lăsat sedus şi influenţat cu atîta uşurinţă Totok W.
El face parte din categoria de profesionişti ai trădării care şi-au vîndut patria şi demnitatea pentru un pumn de arginţi, fugari şi trădători pe care nimic nu-i leagă de pămînturile natale, oameni care-şi reneagă propriul lor popor. Ei cunosc doar meseria de a calomnia, fără cel mai elementar respect faţă de adevăr. Aceşti indivizi constituie ceea ce societatea în care au trăit a respins ca nefiindu-i organic, o adunătură de rataţi şi aventurieri care au naufragiat în mlaştina trădării de patrie. Tot ceea ce se gîndeşte şi se înfăptuieşte în România socialistă este răstălmăcit, denaturat, calomniat de această adunătură în slujba forţelor reacţiunii. Efortul permanent întreprins în ţara noastră pentru înlăturarea imperfecţiunilor şi a unor dificultăţi este răstălmăcit cu o grosolănie fără margini. Acesta este Cornel Chiriac, ce cu atîta dărnicie împarte muzică ascultătorilor, timp în care îi otrăveşte cu o propagandă duşmănoasă împotriva orînduirii noastre sociale şi de stat.
Iar acum supunem părerii şi dezbaterii colective – cunoscînd adevărul despre "Europa Liberă", unele din faptele săvîrşite de utecistul TOTOK WILIAM în perioada premergătoare încorporării.
Fiind elev în ultima clasă de liceu s-a desprins împreună cu un grup de colegi formîndu-şi un anturaj cu influienţe şi manifestări străine educaţiei cetăţenilor patriei noastre. Astfel, după cercetările efectuate şi probele existente, Totok W. a fost identificat ca autor a unui număr de trei scrisori anonime cu conţinut duşmănos adresate postului de radio "Europa Liberă". Rezultă că acesta sub influienţa postului de radio amintit a expediat scrisorile adresate lui Cornel Chiriac, în conţinutul cărora comentează în mod duşmănos situaţia tineretului din patria noastră, condiţiile de studiu din şcolile noastre, aducînd calomnii la adresa conducerii de partid şi de stat. În finalul uneia din scrisorile care au fost expediate la acest post de radio arată: "De ce nu există la noi o libertate democratică, cu toate că locuim într-un stat al demosului? Toate ziarele sînt pline de fraze demagogice fără nici o importanţă practică... Despre posibilităţile de existenţă în şcoli să nu mai vorbim. Liceul - cimitir în care eşti îngropat de viu. Mii de tineri îşi trăiesc existenţa pe băncile liceelor şi universităţilor pentru a ajunge după aceea şomeri. Ştiu exemple şi despre faptele inumane ale miliţiei populare, care nu este altceva decît ce a fost jandarmeria în trecut."
În continuare afirmă despre organele de miliţie că "le strică la tinerii din România tinereţea, iar cînd se vor trezi la realitate va fi prea tîrziu."
Pe conducătorii de partid şi de stat îi numeşte "marionete marxiste" şi îi sfătuieşte să asculte emisiunile acestui post pentru a-şi da seama că întregul tineret este împotriva lor. În continuare arată că "într-o zi tineretul va ieşi pe străzi şi va fi şi la noi "Revolution", aşa cum spune "The Beatles".-
Parte din aceste afirmaţii au fost recunoscute de Totok W. în declaraţia pe care a dat-o. Tot de aici rezultă că el cunoştea latura nocivă a acestei emisiuni care nu dă muzică celui ce o solicită pînă cînd nu adresează cuvinte defăimătoare la adresa poporului şi statului nostru.
Dorim să arătăm în continuare că tinerii sînt atraşi în special de latura muzicală a emisiunii "Metronom" şi dacă lucrurile s-ar limita la aceasta nu s-ar ajunge la consecinţe grave. Însă şi în cazul de faţă s-a confirmat un adevăr, şi anume că emisiunea aceasta are cu totul altă menire decît educaţia muzicală a ascultătorilor. Cred că este necesar să arătăm cîteva cuvinte despre exponenţii şi zeloşii prozeliţi ai acelei nuanţe declasate ale muzicii "pop.", pe care TOTOK WILIAM i-a idolatrizat şi de dragul de a-i auzi producîndu-se a ajuns cu atîta uşurinţă la calomnii şi la minciuni. Presa noastră a publicat unele articole cu privire la aceştia./Scînteia din 30 august şi 5 septembrie 1970/, descriind un pretins festival de muzică "pop." ce a avut loc pe o insulă din M. Britanie, insulă care a devenit de nerecunoscut, căpătînd un aspect dezolant numai după trei zile de aşa zis "festival". O mulţime pestriţă de "hippyes" [2], între care mişunau anarhişti şi narcomani, au lăsat în urma lor o dezordine care cu greu poate fi descrisă. Potrivit relatărilor presei în timpul festivalului au avut loc bătăi între tabere rivale, asalturi asupra unor magazine alimentare şi alte asemenea fapte. Totul a fost înecat în torentul de vulgaritate care şi-a pus pecetea pe această reuniune pretins culturală. În final, poliţia britanică a efectuat din rîndul participanţilor 73 de arestări pentru folosirea de stupefiante, furturi, bătăi şi alte acte imorale, ceea ce a determinat ziarul "Times" să ceară măsuri împotriva "periculoasei poluări a mediului cultural" de către aceste bande.
În cazul acestei emisiuni muzica joacă doar rolul de momeală, pentru a atrage, căci în realitate se urmăreşte orientarea unor tineri împotriva politicii partidului şi statului nostru. Cum ar putea fi explicat altfel faptul că melodiile transmise sunt prezentate alternativ cu o serie de calomnii la adresa regimului nostru socialist? Metoda este deosebit de perfidă, căci în felul acesta tinerii care audiază aceste emisiuni, vrînd nevrînd iau contact cu toate calomniile şi defăimările care se debitează împotriva orînduirii noastre, contaminîndu-i cu concepţii şi credinţe false şi derutîndu-le optica veridică a realităţii din ţara noastră, tocmai ceea ce de altfel urmăreşte emisiunea de mai sus. Ascultători şi apoi victime ale caracterului nociv al acestei emisiuni cad acei tineri care nu cunosc întru totul evenimentele interne şi internaţionale, principiile politicii interne şi externe ale partidului şi statului, tineri cu carenţe în educaţie, lipsiţi de mîndrie patriotică, scăpaţi de sub controlul părinţilor, al şcolii şi a altor factori care trebuie să concure la educarea şi formarea lor pentru viaţă, tineri la care nu li s-a format îndeajuns spiritul de discernămînt şi selecţie al valorilor, într-un cuvînt, tineri nematurizaţi din punct de vedere politic şi ideologic.
Cît priveşte activitatea postului de radio "Europa Liberă", care transmite zilnic cîte 19 ore de emisiuni de propagandă împotriva ţărilor socialiste, se impune subliniat faptul că în ultimul timp opinia publică din R.F.G. – unde este situat acest post – oamenii muncii realişti, precum şi o serie de publicaţii occidentale ca: "Paris Match", "Daily Mirror", "L'Expres", "Stern" şi altele pun în evidenţă tot mai insistent anacronismul profund pe care îl reprezintă acest post de radio care prin emisiunile sale aduce prejudicii destinderii şi păcii în Europa, caută să provoace animozităţi, să învenineze atmosfera îndreptată. Iată de ce se înmulţesc vocile care cer să se pună capăt activităţii lui, activităţi care constituie reziduri nocive ale războiului rece, fiind în totală contradicţie cu evoluţia vieţii internaţionale, cu interesele păcii şi înţelegerii între popoare. De altfel, însăşi cancelarul Willi [3] Brandt, califică ca fiind absurdă existenţa acestui post la 25 de ani de la sfîrşitul războiului./revista "Stern" nr. 33/70/.
Ţinând cont de aceste aprecieri realiste care condamnă activitatea postului de radio amintit, ni se par cu atît mai absurde acele voci, chiar dacă-s izolate, care cu sau fără intenţie susţin şi apreciază emisiunile lui ori furnizează pretexte, aşa cum s-a întîmplat în cazul pe care-l discutăm astăzi. Aceasta cu atît mai mult cu cît asemenea fapte provin din partea unor tineri care n-au nimic de cîştigat în urma unor astfel de atitudini.
Aprecierile elogioase la adresa poporului român exprimate de şefi de state şi guverne şi alţi oameni politici, de personalităţi marcante ale vieţii ştiinţifice internaţionale şi de toţi oamenii de bună credinţă care ne cunosc ţara, precum şi relatările presei de pe toate continentele, stau mărturie ale înaltei consideraţii de care se bucură România socialistă pe arena mondială. La temelia acestei consideraţii se află opera de construcţie partită şi realizările poporului român, consecvenţa politicii sale de pace şi cooperare, prestigiul personal al conducătorilor noştri de partid şi de stat ca urmare a vastei şi prodigioasei lor activităţi consacrate idealurilor de pace şi progres ale României.
În aceste condiţii, fără îndoială că născocirile calomnioase ale celor de la Europa Liberă şi implicit ale celor care într-un fel sau altul li se alătură, nu pot ştirbi prestigiul şi autoritatea de care se bucură ţara noastră în întreaga lume. Aceasta nu însemnă însă că trebuie diminuată vina şi răspunderea celor care îndrăznesc să blameze ţara. Tocmai de aceea, faptele pe care le discutăm astăzi, aici, trebuie să atragă oprobiul tuturor.
Revenind la cazul nostru am dori ca în continuare să subliniem cu tărie faptul că manifestările şi preocupările de genul celor săvîrşite de TOTOK WILIAM pot lua la un moment dat forme periculoase, pot evolua spre infracţiuni cu urmări deosebit de grave pentru cei care voit sau din nechibzuinţă, ori uşurinţă nu-şi controlează acţiunile şi conduita. Este de asemenea necesar să subliniem şi cu acest prilej faptul că legile ţării noastre pedepsesc aspru pe toţi cei care într-o formă sau alta îndrăznesc să atenteze la bazele orînduirii noastre, să denigreze sau să conturbe munca paşnică a poporului român.
În cazul pe care-l dicutăm H.C.M. 957/66 cu amendamentele aduse în martie anul trecut, precum şi ordinul M.F.A. nr. M-26/1970, interzic orice legătură cu posturile de radio şi televiziune străină, sau cu organe de presă din străinătate care desfăşoară activitate de defăimare sau contrare intereselor statului român, în cadrul cărora postul de radio Europa Liberă este expres nominalizat tocmai pentru că se cunoaşte activitatea sa împotriva României, prevăzându-se pedepse penale pentru cei care în urma unor astfel de legături aduc atingere securităţii statului nostru. Nu mult a trebuit ca şi în cazul de faţă să fim nevoiţi să recurgem la aplicarea legii penale. S-a intervenit însă la timp şi lucrurile nu au evoluat spre un deznodămînt mai grav.
Tovarăşi!
Organele competente care au analizat cazul au apreciat ca utilă în cazul de faţă măsura preventiv educativă de punere în discuţie publică a faptelor săvîrşite de TOTOK WILIAM. Utilitatea acestei măsuri rezidă în faptul că forţa coercitivă a colectivului este în stare să direcţioneze conduita oamenilor mai ales în condiţiile cînd societatea noastră este interesată să sprijine pe fiecare individ pentru a se integra deplin în cadrul ei. În acest context măsura care este luată pentru cel în cauză apare ca o formă preventivă de manifestare colectivă a spiritului de întrajutorare în faţa primejdiei la care el s-a expus cu atîta nechibzuinţă. Pe de altă parte această măsură reflectă procesul de lărgire a democraţiei noastre socialiste şi participarea tot mai largă a maselor la îndeplinirea unor sarcini obşteşti de influenţare şi educare, subliniază faptul că în actuala etapă de dezvoltare a statului nostru cînd întregul popor este unit în jurul partidului şi statului iar nivelul conştiinţei socialiste a cetăţenilor a atins un înalt grad de dezvoltare - orice faptă sau idei deplasate ce contravin legilor şi regulilor de convieţuire socială sînt sortite de la bun început eşecului.
Bazat pe aceste considerente, socotim că măsura luată va constitui pentru cel în cauză – sau pentru alţii predispuşi la fapte similare, prilej de serioase reflecţii privind conduita lor viitoare, şi tot astfel vor avea de tras învăţăminte părinţii, educatorii, iar în cazul nostru şi comandanţii lor.
Tovarăşului TOTOK nu-i rămîne decît să muncească cu dragoste şi pasiune ori unde s-ar găsi, să fie convins că numai muncind îşi va putea fi visurile realizate, să studieze în permanenţă documentele noastre de partid şi de stat din care va cunoaşte mai bine eforturile făcute pentru ca într-adevăr să avem o ţară care să se numere printre ţările cu economia cea mai înfloritoare din lume.
În încheiere, am dori să vă exprimaţi opinia faţă de faptele puse în discuţie, opinie care va trebui să ne formeze la toţi convingerea că astfel de cazuri nu se vor mai întîlni în rîndurile d-voastră.
ACNSAS, I 210845, vol. 1, ff. 67-74


[1] Notă dactilografiată. Text reprodus întocmai, fără corecturi gramaticale sau stilistice.
[2] Mişcarea hippie a fost în anii 1960 expresia revoltei tinerilor occidentali contra societăţii de consum şi a războiului din Vietnam. În esenţă a fost o mişcare nonconformistă, pacifistă, culturală, politică şi de protest care s-a resimţit şi în Europa răsăriteană, unde fusese însă suprimată sistematic de către autorităţile comuniste. 
[3]  Corect: Willy. 


Aktualisierung - actualizare, 20.2. 2018