Sonntag, Januar 31, 2010

Suche nach geeigneten Securitate-Mitarbeitern[25 iunie 1983. “Mayer” relatează că William Totok s-a interesat de antecedentele politice ale lui Nikolaus Haupt, membru al cenaclului, fost redactor al ziarului nazist timişorean "Neueste Nachrichten". Securitatea încearcă să folosească această împrejurare pentru o acţiune de izolare a lui Totok, mizînd pe prezumtive simpatii pronaziste ale unui anumit segment de cititori sau doar ale unor terţe persoane. Planul Securităţii include faptul că prin răspîndirea unor informaţii dezaprobatoare despre Haupt, Totok ar atrage reacţii de respingere din partea acestora.]- Nr. 26546/1/A/PN/00111/ 25.VI.83
- Primeşte Lt. col. PĂDURARIU
- Informator “MAYER”
NOTĂ [1]
Informatorul „MAYER” semnalează că în ziua de 27.V.1983 conducerea cenaclului de limbă germană „ADAM MÜLLER GUTTENBRUNN” a organizat o deplasare cu o parte din scriitori în Com[una] Teremia Mare, printre aceştia fiind: BERWANGER NICOLAE conducătorul cenaclului, TOTOK WILLIAM, SAMSON HORST, MOCKA HANS, HERTA MÜLLER, LIPPET IOAN şi RICHARD WAGNER.
Fiecare din cei prezenţi au prezentat lucrări literare în faţa publicului la căminul cultural şi apoi au participat la o masă dată de primarul comunei HEINZ.
Cu acest prilej sursa a discutat îndeosebi cu TOTOK WILLIAM, HORST SAMSON şi LIPPET IOAN.
TOTOK WILIAM s-a interesat în mod insistent prin sursă despre antecedentele politice ale lui HAUPT NICOLAE întrebînd dacă este adevărat că a dus o activitate nazistă şi unde anume a lucrat pînă în 1944.
Sursa i-a relatat la ce redacţie a lucrat, ce funcţie a avut fără a confirma că a făcut parte din organizaţiile naziste. Totuşi TOTOK s-a exprimat în final că acest nazist nu are ce căuta în mijlocul nostru, al scriitorilor.
HORST SAMSON a căutat să se documenteze asupra lui LILLIN ANDREI [2] considerîndu-i ca slabă ultima carte care i-a apărut la editura KRITERION.
LIPPET IOAN s-a exprimat că tot ce a scris scriitorul timişorean REITER ROBERT nu are nici o valoare.
Dealtfel în mediul acestor scriitori care se consideră „moderni” creşte mai de mult timp o atitudine de subapreciere a celor mai în vîrstă. Realitatea este că lucrarea lui ANDREI LILIN este într-adevăr slabă din punct de vedere literar.
În ziua de 19. VI – a avut loc la Teatrul German premiera piesei „BORCKMANN”[3] la care au participat mai multe persoane. Prezenţi în grup au fost şi numiţii WAGNER RICHARD, TOTOK WILLIAM, HERTA MÜLLER, SAMSON HORST şi FRAUENDORFER HELMUT care au stat toţi împreună pe acelaşi rînd şi în timpul spectacolului au adoptat o atitudine sfidătoare, comentînd, discutînd şi strigînd în continuu, atrăgînd în acest fel atenţia celor prezenţi.
Ulterior WAGNER RICHARD a publicat un articol în ziarul BRAŞOVEAN „KARPATEN RUNDSCHAU” aducînd critici îndeosebi regizorului artistic RAICU pentru că nu ar fi făcut nimic pentru actualizarea piesei.
Tot în legătură cu aceşti scriitori sursa informează că pentru ziua de 2 iulie cînd va avea loc decernarea premiilor din poeţii cenaclului pentru cele mai bune lucrări pe 1982/1983 s-a stabilit ca WAGNER RICHARD să vorbească despre premiatul ROLF BOSSERT din Bucureşti, HERTA MÜLLER despre Lippet Ioan iar TOTOK WILIAM despre Mihăilescu – student la Cluj.


Observaţii
Elementele semnalate sunt lucrate de noi pentru preocupări de a redacta scrieri cu conţinut tendenţios.

SARCINI
- Informatorul a fost instruit pentru ca în discuţie cu TOTOK WILLIAM sau alte persoane să prezinte şi activitatea nazistă a lui HAUPT NICOLAE. Prin aceasta urmărim izolarea în cadrul cenaclului.
- În discuţie cu aceste persoane să stabilească ce preocupări literare au în prezent.


(ss) Lt. col. PădurariuACNSAS, I 210845, vol. 2, ff. 307-308

____________________
[1] Notă manuscrisă de lt. col. Pădurariu, redactată în urma întîlnirii cu „Mayer“.
[2] Andreas A. Lillin (1915-1985), scriitor german, autor al romanului proletcultist, Jetzt, da das Korn gemahlen. Roman, (Acum, cînd grîul s-a măcinat), 2. vol., ESPLA, Bucureşti, 1957. Romanul la care se referă „Mayer“ a apărut în 1983 sub titlul Unsere teuren Anverwandten (Rudele noastre dragi). Aprecierile critice, formulate, în 1983, într-o cronică a cărţii nu şi-au pierdut actualitatea. (Cf. Emmerich Reichrath, “Wer hat den Schlüssel? Zu Andreas A. Lillins Roman »Unsere teuren Anverwandten«“ [Cine deţine cheia? Despre romanul lui Andreas A. Lillin »Rudele noastre dragi«], în: id. Nicht nur Verrisse. Rezensionen, Berichte, Interviews, (Nu numai desfiinţări. Critică literară), Editura Dacia, Cluj, 1991, pp. 96-99.)
[3] Este vorba despre piesa lui Henrik Ibsen, John Gabriel Borkmann.

***
[30. Juni 1983. Die Securitate auf der Suche nach einem geeigneten Nachfolger für "Voicu", nachdem dieser die Ausreisegenehmigung in die Bundesrepublik Deutschland erhalten hatte]

-->
[30 iunie 1983. Trecerea în revistă şi actualizarea informaţiilor culese despre William Totok şi necesitatea recrutării unui alt colaborator după ce lui „Voicu" i-a fost aprobată plecarea definitivă în R.F. Germania]INSPECTORATUL JUDEŢEAN AL MINISTERULUI                     - STRICT SECRET [1]

DE INTERNE                                                                                       - Ex. unu

SERVICIUL 1/A                                                                                  - DATA 30. VI. 983Prin plecarea lui „Voicu" se impune recrutarea unei noi surse cu posib. de informare pînă la 30.IX. a.c. Pentru întregirea controlului  inf. se impune de asemenea instalarea mijl. T.O. la domiciliu pînă la sfîrşitul trimestrului III.
(ss) Lt. col. (indescifrabil) [2]
7. VII. 83

NOTĂ DE ANALIZĂ

- a dosarului de urmărire informativă privind
pe TOTOK WILLIAM


Din datele şi informaţiile obţinute de la ultima analiză şi pînă în prezent rezultă următoarele:

- În urma ridicării materialelor cu caracter ostil, a cercetării şi avertizării lui TOTOK WILLIAM, acesta deşi a devenit mai ponderat totuşi continuă să aibă preocupări de a găsi prilejuri pentru a redacta şi publica texte interpretabile.

Astfel în ziarul NEUE BANATER ZEITUNG a publicat în [perioada? - cuvînt ilizibil] unor schimbări din consiliul de miniştri al ţării noastre un articol intitulat MOARTEA UNUI PRIM MINISTRU. Sursa VOICU discutînd cu TOTOK asupra acestui titlu, acesta a afirmat: „Asta e o simplă coincidenţă, nu m-am gîndit la ceva exact. Ştii, eu lucruri dintr-astea am în sînge, cîteodată nu mă pot controla. Totuşi e un titlu bun şi m-am bucurat că a apărut..." [3]

Totok publicînd ulterior rezutatul unei aşa-zise anchete în şcolile şi secţiile cu predare în limba germană caută să prezinte în mod negativist situaţia acestora susţinînd că după terminarea şcolii elevii nu mai au nici o amintire, că primesc în liceu numai cunoştinţe sumare, nu ar exista suficienţi profesori şi unele materii ar fi predate în limba română, în şcoală nu ar exista exigenţă şi altele din care se trage concluzia că TOTOK urmăreşte să scoată în evidenţă că procesul de învăţămînt în limba germană din ţara noastră se desfăşoară în mod necorespunzător.

- Într-o recenzie publicată de TOTOK W. asupra unui volum de poezii ce aparţin lui Schneider Eduard; i-a dat titlul de „ZILNIC O SUPRAVIEŢUIM" ca în continuare să facă aprecieri pozitive asupra poeziei lui Schneider „CE ÎŞI POVESTESC OAMENII SATULUI", din care reiese că primarul se ocupă de îmbogăţirea proprie şi duce o viaţă imorală, că în comună (sat) se discută numai despre emigrare şi de cei care sosesc din străinătate.

Deasemeni TOTOK accentuează în cadrul recenziei şi asupra poeziei „DESCRIEREA UNEI CĂLĂTORII LA NEAPOLE" călătorie care ar avea loc numai în mod imaginar întrucît în realitate nu poate fi realizată.

Titlul recenziei de „ZILNIC O SUPRAVIEŢUIM" este pus tendenţios în sensul că zilnic ne-am confrunta cu astfel de probleme şi totuşi supravieţuim.

Cu alt prilej TOTOK WILIAM publicînd 3 poezii în ziarul „NEUE BANATER ZEITUNG", deşi au un conţinut reţinut totuşi în una din ele arată că: „odată/ totuşi trebuie să se termine/ această pendulare/ între speranţă şi deznădejde/." [A se vedea nota lui “Voicu“ din 27 11.1982 în care analizează trei poezii, apărute în ziarul „Neue Banater Zeitung“ din 24.11.1982, cf. ACNSAS, I 210845, vol. 2, f. 290, postată pe acest blog.]

- În cadrul cenaclului literar TOTOK WILIAM deţine funcţia de casier însă în această perioadă nu a prezentat în acest cadru nici o lucrare, adoptînd o poziţie pasivă în dezbateri pe marginea lucrărilor prezentate de alte persoane:

- Continuă însă să se menţină în anturajul persoanelor cunoscute cu poziţie ostilă cum sunt WAGNER RICHARD, LIPPET IOAN, MÜLLER HERTA, FRAUENDORFER HELMUTH, HORST SAMSON, elemente lucrate în dosare de urmărire informativă.

- Pe linie profesională în cadrul redacţiei TOTOK WILIAM are răspunderi în cadrul paginilor săptămînale dedicate judeţului ARAD şi în acest scop se deplasează de regulă în fiecare zi de luni şi miercuri la Arad.

Ţinînd cont de datele şi informaţiile obţinute şi de cele existente în cadrul dosarului de urmărire informativă, se impun luarea următoarelor măsuri:

1) Prin informatorul „MAYER" vom stabili activitatea pe care TOTOK WILIAM o desfăşoară în cadrul cenaclului literar, poziţia pe care o adoptă, legăturile pe care le are dacă prezintă lucrări interpretabile sau tendenţioase şi alte comportări şi atitudini care interesează organele noastre.

Informatorul va fi instruit să-l contacteze pe TOTOK WILIAM şi cu alte prilejuri (la locul de muncă sau cu prilejul unor acţiuni culturale) şi să clarifice alte date ce privesc persoane aşa cum sînt:

- ce lucrări literare au în lucru, conţinutul şi caracterul lor

- poziţia sa faţă de anumite evenimente pe plan intern şi extern

- legătura cu cetăţeni străini şi alte date.

- Termen: 30 XII 983 [4]- Răspunde: lt. col. Pădurariu


2) Întrucît la ultima discuţie cu informatorul, TOTOK WILIAM s-a interesat de antecedentele politice ale numitului HAUPT NICOLAE - element lucrat de noi şi care a dus o activitate intensă în organizaţiile naziste - afirmînd că un asemenea nazist nu are ce căuta în rîndul scriitorilor, vom instrui pe informator să-i relateze lui TOTOK despre activitatea politică din trecut a lui HAUPT ca în acest fel să creăm o stare de izolare al acestuia în mediul scriitorilor.[5]

- Termen: 30. IX 983- Răspunde: lt. col. PĂDURARIU


3) Informatorul „NELU" care de multe ori se deplasează pe teren în interes de serviciu cu TOTOK WILIAM, aflîndu-se în relaţii bune, va fi instruit cum să procedeze pentru o crea o relaţie de încredere cu acesta şi să obţină date cu privire la conceptele pe care le are, poziţia pe care o adoptă, intenţii, legături din ţară şi străinătate.

- Termen: 30. IX 983- Răspunde: lt. col. PĂDURARIU


4) Ţinînd cont că TOTOK WILIAM răspunde de culegerea datelor şi redactarea paginii din ziarul „NEUE BANATER ZEITUNG" cu privire la judeţul Arad, vom stabili cu inspectoratul judeţean Arad modul de lucru pentru perioada cît se află la Arad, respectiv 2 zile săptămînale.

- Termen: 30. VII 983


5) La obţinerea de date cu privire la intenţia lui TOTOK WILIAM de a redacta şi publica lucrări cu caracter tendenţios sau de a scoate din ţară astfel de date, vom întreprinde măsurile corespunzătoare pentru prevenire.

- Termen: permanent [6]- Răspunde: lt. col. PĂDURARIU


6) Avînd în vedere că TOTOK WILIAM are relaţii apropiate cu alţi tineri scriitori cunoscuţi de noi cu poziţie ostilă, făcîndu-şi vizite reciproce, vom lua măsuri de introducere a mijloacelor speciale T.O. fie la locuinţa lui TOTOK fie la una din legăturile sale apropiate.

- Termen: 30. IX 983- Răspunde: lt. col. PĂDURARIU


În raport de noile date şi informaţii ce vor fi obţinute, planul va fi completat cu alte măsuri.


(ss) Lt. col. PĂDURARIU NICOLAE


ACNSAS, I 210845, vol. 2, ff. 298-300
[1] Notă manuscrisă redactată de lt. col. Nicolae Pădurariu.
[2] Notă manuscrisă, adăugată pe acest document de către un superior al lui Pădurariu.
[3] Sub titlul „Moartea unui prim-ministru" a apărut în „Neue Baneter Zeitung" o cronică a piesei lui Rolf Hochhuth (Die Juristen - Juriştii) în care aceste tematizează cazul lui Hans Filbinger. În 1979, premierul creştin-democrat al landului federal Baden-Württemberg, Filbinger, a fost nevoit să demisioneze în urma dezvăluirilor privind trecutul său ca judecător în perioada dictaturii naziste. În această calitate Filbinger a pronunţat condamnări la moarte. Piesa lui Hochhuth a fost montată la Teatrul Naţional din Timişoara. Cronica din NBZ a apărut întîmplător în ziua cînd Ilie Verdeţ (1925-2001), care în perioada 1979-1982 a deţinut funcţia de prim-ministru al României comuniste, a fost demis de către Nicolae Ceauşescu. Titlul versiunii în limba română, scrisă pentru revista „Orizont", a fost schimbat de redacţia publicaţiei pentru a evita analogii cu ceea ce se-ntîmpla la vremea respectivă la vîrful piramidei politico-administrative de la Bucureşti.           
Este improbabil ca în dialogul reprodus de „Voicu" în nota predată Securităţii la data de 23 iulie 1982 să se fi făcut afirmaţii de genul „cîteodată nu mă pot controla" şi „lucruri din astea am în sînge"(cf. ACNSAS, I 210845, vol. 2, ff. 285-285v).
[4] Notă manuscrisă adăugată de un ofiţer de securitate: "permanent".
[5] A se vedea nota lui "Mayer" din 25 iunie 1983, ACNSAS, I 210845, vol. 2, ff. 307-308. Nikolaus Haupt a fost unul dintre cei mai vehemenţi contestatari ai scrierilor Hertăi Müller. Într-un text, publicat în „Neue Banater Zeitung" din 5 iulie 1981, Haupt, fostul redactor şef al ziarului pronazist timişorean, „Neueste Nachrichten", a reproşat unor membri ai cenaclului „Adam Müller-Guttenbrunn" „dezrădăcinarea completă", afirmînd despre Herta Müller, distinsă cu premiul literar al cenaclului: „Cînd te gîndeşti că în aceste vremuri, în care germanii din acest colţ de ţară au nevoie mai mult ca oricînd de un sprijin interior şi de credinţă în propria valoare, este de înţeles că realizările acestor scriitori au stîrnit deprimare, respingere şi o contestare plină de revoltă." (Cf. Die Zwänge der Erinnerung, p. 58).
[6] Notă manuscrisă adăugată de un alt ofiţer de securitate.

***
[24 septembrie 1983. “Mayer” relatează despre preocupările lui William Totok de a scrie ceva pe teme istorice, primind sarcina de a afla amănunte în acest sens]


- Nr. 26546/1/A/PN/00116/ 24.09.983
- Primeşte lt. Col. Pădurariu N.
- Informator “MAYER”


NOTĂ [1]
Asupra lui TOTOK WILIAM sursa “MAYER” semnalează următoarele:
În ziua de 15 august 1983 sursa a călătorit cu trenul împreună cu TOTOK W. pînă la LIPOVA cu prilejul sărbătorii anuale a bisericii din Radna. Cu această ocazie TOTOK a relatat că este preocupat de redactarea unor lucrări cu caracter istoric despre Banat şi nu găseşte materialele de care are nevoie. Ar fi solicitat de la X [2], redactor la N.B.Z. dar acesta a refuzat să-i dea deşi are.
Sursa avînd unele materiale, a promis că i le poate împrumuta, rămînînd să vină în una din zile acasă la sursă.
WILIAM TOTOK a mai făcut referiri la deplasările pe care le face de 2 şi 3 ori pe săptămînă la Arad avînd în răspundere pagina culturală care apare săptămînal iar POMMERSHEIM se ocupă de aspecte cu caracter economic şi social, de multe ori deplasîndu-se împreună.
În discuţie TOTOK a mai făcut referiri la romanul lui LILLIN, respectiv că este de proastă calitate, că în ziarul “NEUER WEG” a fost foarte aspru criticat de REICHRATH EMERIC motiv pentru care ar fi fost şi la redactorul şef al ziarului “NEUER WEG” pe nume BREITENSTEIN dar acesta i-a explicat că ziarul şi autorul are dreptul să-şi exprime părerea.
Sursa cunoaşte că TOTOK WILIAM lucrează la redacţie într-un birou cu HORST SAMSON şi SCHNEIDER EDUARD avînd toţi răspunderi cu probleme culturale.


Observaţii
- TOTOK W. este lucrat în D.U.I.
- HORST SAMSON, legătura sa, cunoscut cu scrieri şi poziţie ostilă.


SARCINI
- Cu ocazia sosirii la domiciliu a lui WILIAM TOTOK să extindă discuţia asupra preocupărilor sale istorice şi ce aspecte are în vedere să trateze despre Banat. Deasemeni să discute asupra celorlalte preocupări literare ale sale şi îndeosebi ce lucrări mai redactează.
MĂSURI
- Intrucît TOTOK W. lucrează împreună cu HORST SAMSON, element ostil, vom analiza posibilitatea introducerii mijloacelor speciale la locul de muncă, în prealabil însă vom verifica dacă într-adevăr lucrează împreună cu HORST SAMSON.
- Semnalarea lui TOTOK la Arad pentru încadrarea informativă.


(ss) Lt. col. Pădurariu


ACNSAS, I 210845, vol. 2, ff. 303-303v


___________________

[1] Notă manuscrisă redactată de Pădurariu.
[2] Nume anonimizat - W.T.